Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového bývania

  

LUNA n.o. – Bezpečný ženský domov

Krízová linka: 0908 466 100 (počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.)

e-mail: poradnaluna@gmail.com

Poradenské centrum LUNA /poskytovanie špecializovaného, právneho a psychologické poradenstva pre obete domáceho násilia/:

krízová linka non-stop: 0918 312 908

e-mail: poradnaluna@gmail.com

   

Oboznámenie o spracovaní osobných údajov uvedených v tejto žiadosti podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. Druh sociálnej služby: *

6. Forma sociálnej služby: *

10. Žiadateľka býva: *

14. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle vyššie uvedených zásad: *

Vyhlásenie žiadateľky:

Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedla podľa skutočnosti. Som si vedomá toho, že nepravdivé údaje by mali za následok prípadné požadovanie náhrady vzniknutej škody, eventuálne i trestné stíhanie a skončenie pobytu v ZnB. Vyhlasujem, že budem dodržiavať Domový poriadok platný v Bezpečnom ženskom dome.

Bola som oboznámená so zásadami spracovania osobných údajov uvedených v tejto žiadosti podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zoznam príloh, ktoré je potrebné priniesť so sebou v deň  začatia poskytovania sociálnej služby:

  • potvrdenie o príjme (všetky príjmy: výživné, prídavky na deti, materský príspevok, dávky v HN a podobne)
  • rozhodnutia zo súdu (o rozvode, určení výživného na dieťa, o zverení dieťaťa do starostlivosti... )
  • preukaz totožnosti
  • karty poistencov, rodné listy - rodič aj deti
  • zdravotný záznam (svoj aj dieťaťa/detí + potvrdenie o odhlásení od obvodného lekára)
  • osobné veci a hygienické potreby

 

Táto stránka používa cookies. Viac info