Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového bývania

  

LUNA n.o. – Bezpečný ženský domov

Krízová linka: 0908 466 100

e-mail: bzdluna@gmail.com

    

5. Druh sociálnej služby: *

6. Forma sociálnej služby: *

10. Žiadateľka býva: *

Vyhlásenie žiadateľky:

Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedla podľa skutočnosti. Som si vedomá toho, že nepravdivé údaje by mali za následok prípadné požadovanie náhrady vzniknutej škody, eventuálne i trestné stíhanie a skončenie pobytu v ZnB. Vyhlasujem, že budem dodržiavať Domový poriadok platný v Bezpečnom ženskom dome.

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov:

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Zoznam príloh, ktoré je potrebné priniesť so sebou v deň  začatia poskytovania sociálnej služby:

  • potvrdenie o príjme (všetky príjmy: výživné, prídavky na deti, materský príspevok, dávky v HN a podobne)
  • rozhodnutia zo súdu (o rozvode, určení výživného na dieťa, o zverení dieťaťa do starostlivosti... )
  • preukaz totožnosti
  • karty poistencov, rodné listy - rodič aj deti
  • zdravotný záznam (svoj aj dieťaťa/detí + potvrdenie o odhlásení od obvodného lekára)
  • osobné veci a hygienické potreby

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info