DOKUMENTY

  • Zákon č. 85/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou v niektorých oblastiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019
  • Strategické dokumenty zastrešujúce oblasť rodovej rovnosti v SR
  • Strategické dokumenty zastrešujúce oblasť páchaného násilia na ženách v SR
  • Všetky uvedené dokumenty sú v súlade s medzinárodnými dokumenty pre oblasť násilia páchaného na ženách:
  • Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011)
  • Deklarácia OSN o odstránení násilia voči ženám, 1993

 

Táto stránka používa cookies. Viac info